Ochrona prywatności

Korzystanie z większości naszych serwisów nie wymaga podawania przez użytkowników informacji o sobie. Użytkownicy, którzy chcą subskrybować wybrane informacje (np. tzw. newsletter) wypełniają formularz, w którym podają dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały nam przekazane. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć posiadane przez nas dane o sobie samym. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Serwis internetowy Bakista.pl wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników. 

Warunki używania

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Bakista. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Bakista może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Bakista nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Bakista, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Bakista nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Bakista. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Bakista udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. 

Bakista nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Bakista uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Bakista jest równoznaczne z udzieleniem Bakista nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Bakista ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Bakista w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Bakista.pl nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Bakista.pl uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Bakista uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.