Internetowy sklep żeglarski Bakista.pl, działający pod adresem www.bakista.pl, prowadzony jest przez firmę HORYZONT Sp. z o.o., miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 23, wpisanych do KRS pod numerem 361502, NIP: 851-312-55-67, REGON: 320875305

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Horyzont sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ogińskiego 14A/1, Szczecin 71-431, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 361502,NIP:8513125567, REGON 320875305.

 

§2

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, takich jak dowolna przeglądarka internetowa i aktywne konto e-mail. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji („szybkie zakupy”).

3. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez utworzenie konta, podając adres e-mail, a następnie imię, nazwisko oraz hasło oraz zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktu oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich wejścia w życie.

 

§3

Warunki realizacji i modyfikacje zamówień

 

1. W celu złożenia zamówienia należy:

            a) wejść na stronę www.bakista.pl

            b) dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne    czynności techniczne wskazane po wyborze opcji „Do koszyka", polegające w         szczególności na zalogowaniu się bądź podaniu danych do „szybkich zakupów”.

2.  Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. W przypadku braku w magazynie lub u dostawców Horyzont sp. z o.o. zamówionego towaru, a także w razie braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep przekaże informację o stanie zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poinformuje telefonicznie na numer podany przez Klienta, proponując Klientowi możliwość:

            a) anulowania całości zamówienia z obowiązkiem zwrotu Klientowi zapłaconej ceny,

            b) anulowania zamówienia w części z obowiązkiem zwrotu Klientowi zapłaconej             ceny za niezrealizowaną część zamówienia,

            c) podziału zamówienia i wyznaczenia nowego terminu w odniesieniu do części   zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.

6. W razie podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie do momentu wysłania towaru kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu: info@bakista.pl. Potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Uprawnienie nie dotyczy produktów wykonywanych pod zamówienie.

 

§4

Ceny i formy płatności

 

1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Do podanej ceny towaru doliczane są koszty przesyłki uzależnione od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia, podawane są w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

            a) za pobraniem – należność pobiera listonosz lub kurier,

            b) kartą kredytową – należność pobierana jest w chwili złożenia zamówienia,

            c) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu,

d) szybką płatnością internetową,

e) systemem rat online.

4. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon. Klient, który chce otrzymać FV informuje Biuro Obsługi Klienta Sklepu, wskazując dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura.

5. Koszt dostawy przesyłek zagranicznych, ponadgabarytowych lub niebezpiecznych jest indywidualnie ustalany z Klientem.

 

§5

Czas realizacji zamówień

 

1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku właściciela Sklepu - w przypadku uiszczenia ceny przelewem,

b. po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia - w przypadku uiszczenia ceny gotówką (za pobraniem),

c. od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji – w przypadku uiszczenia ceny kartą płatniczą.

3. Zamówiony towar Sklep wysyła na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem firm wysyłkowych.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.

5. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest do Klienta po skompletowaniu wszystkich towarów.

6. O możliwości przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4 Sklep informuje Klienta  na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefoniczny proponując Klientowi możliwości, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.

 

§6

Reklamacje

 

1. Sklep odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z opisem niezgodności oraz dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sklepu (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Sklepu.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klient, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7

Gwarancja

 

1.Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

2. Sklep nie udziela gwarancji na produkty.

3.Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

§8

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest realizowane poprzez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru i doręczenie go na adres korespondencyjny właściciela Sklepu, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, zgodnie ze wzorem znajdującym się pod linkiem POBIERZ TUTAJ.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru, a do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

4. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyłając go na adres korespondencyjny właściciela Sklepu, wskazany w w § 1 ust. 2 Regulaminu i pokrywając bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenie przez Klienta dowodu odesłania towaru.

7. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki mają zostać przelane należności.

9. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 4 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

§9

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Horyzont p. z o.o.

2. Horyzont sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Klienta odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu w razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Ponadto klient ma prawo do żądania przeniesienia danych osobowych jego dotyczących oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Odbiorcami danych osobowych klienta będą pracownicy sklepu internetowego oraz podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres trwania świadczenia usług drogą elektroniczną, a po jego zakończeniu - do momentu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem tychże usług.

8. Dane osobowe klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Szczegóły techniczne dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności są dostępne w zakładce Polityka prywatności.

 

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. treść zapisu: Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sklep udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ umożliwiającej internetowe rozstrzygnięcie sporu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.